[Ana Sayfa]

TÜHAS: TÜRK HUKUK ATIF SİSTEMİ KİTABINDAN VEYA SİTESİNDEN YAPILACAK ALINTILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi kitabından veya www.tuhas.com.tr internet sitesinden yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır:

(1) İktibas, “bazı cümle ve fıkraların” alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35, f.1, b.3).

(2) İktibas, “maksadın haklı göstereceği bir nispet dâhilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadiyle” yapılmalıdır (m.35, f.1, b.3).

(3) “İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır” (m.35/2). [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekir].

(4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir.

(5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası ve benziri yer belirleyicileri ile belirtilmelidir FSEK, m.35/2’ye göre “ilim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir” (m.35/2).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının 3'üncü bendine göre "bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır".

Yine adı geçen Kanunun 66 ilâ 70’inci maddelerine göre, malî ve manevî hakları ihlâl edilen kişi, yukarıdaki şartlara aykırı olarak iktibas yapan kişiye karşı, tecavüzün ref’i, men’i ve tazminat davaları açabilir. Ayrıca malî hakları ihlâl edilen kişi, arada “sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir”.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken TÜHAS'a şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Basılı Kitaba: Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.XX (Alıntının Alındığı Sayfa Numarası).
Web Sayfasına Atıf: Kemal Gözler, “Varsa Sayfanın Başlığı”, www.tuhas.com.tr/... (sayfa uzantısı) (Erişim Tarihi).
Bir Örnek: Kemal Gözler, “Mealen Alıntı”, www.tuhas.com.tr/mealen-alinti.htm (Erişim Tarihi).
Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/iktibas-sartlari.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi